Vulcan Riders Finland –yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:
Yhdistyksen nimi on Vulcan Riders Finland, VRF ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu:
Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä yhteen Vulcan-henkiset moottoripyöräilijät ja edistää moottoripyöräharrastusta sekä -turvallisuutta.
Edellisessä kohdassa mainittua tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen:
-kerhoiltoja, -retkiä, -matkoja, kokoontumisajoja, liikenne- ja ajokoulutusta sekä tekemällä yhteistyötä samaa tarkoitusta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja hankkii toimintaa tukevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa solmii sponsorisopimuksia.

3. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kawasaki Vulcan mallisen moottoripyörän omistaja, -harrastaja tai tätä harrastustoimintaa tukeva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäseneksi hakevan henkilön on lähetettävä kirjallinen jäsenhakemus yhdistyksen hallitukselle. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu:
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen hallitus:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä.
Varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet (kaksi) on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- / toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilin- / toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset:
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–toukokuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteyden avulla. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous:
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- / toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle
  9. Valitaan tilin- / toiminnantarkastaja ja varatilin- / varatoiminnantarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää vuosikokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen:
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edellä mainitulla tavalla.

Säännöt PDF-tiedostona täältä